Regulamin sklepu internetowego e-mk.pl

Strzelcew 22a, 99-400 Łowicz

tel. +48 721561197, e-mail: kontakt@e-mk.pl

NIP: 8341884599 , REGON: 364301640

1. DEFINICJE

1.1. Dzień roboczy – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

1.2. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje zamówienia w Sklepie Internetowym.

1.3. Kodeks Cywilny - ustawa z dnia 23 kwietnia 1964r. (Dz.U. Nr 16, poz.93 ze zm.);

1.4. Regulamin - niniejszy regulamin działalności Sklepu Internetowego.

1.5. Sklep Internetowy - sklep internetowy Usługodawcy dostępny pod adresem internetowym: www.e-mk.pl na platformie sklepowej PrestaShop.

1.6. Usługodawca – firma e-MK.pl wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej, posiadającą: adres miejsca wykonywania działalności i adres do doręczeń: Strzelcew , 99-400 Łowicz NIP: 8341884599 , REGON:364301640, adres e-mail: kontakt@e-mk.pl numer telefonu: +48 721561197

1.7. Towar - produkt prezentowany w Sklepie Internetowym.

1.8. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towaru w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy Usługodawcą a Klientem, zawierana za pośrednictwem Sklepu Internetowego.

1.9. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy sprzedaży na odległość za pośrednictwem Sklepu Internetowego, określające rodzaj i ilość Towaru, jego cenę całkowitą wraz z kosztami przesyłki i innymi, wiążące się z obowiązkiem zapłaty przez Klienta.

1.10. Przedsprzedaż (Pre-order) - pod tym pojęciem należy rozumieć prezentowanie przez Sklep Internetowy treści stanowiące zaproszenie do składania ofert przez Klienta i odnoszące się do Towarów, które nie zostały jeszcze wyprodukowane lub Sklep Internetowy oczekuje na ich dostawę.

1.11. Ustawa o prawach konsumenta (Ustawa) – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dziennik Ustaw z 2014r. poz. 827 z późn. zm.).

2. WARUNKI OGÓLNE

2.1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu Internetowego dostępnego pod adresem www.e-mk.pl.

2.2. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną niniejszy Regulamin jest regulaminem świadczenia usług drogą elektroniczną w rozumieniu art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).

2.3. Sklep Internetowy udostępnia Klientom Regulamin nieodpłatnie, w sposób umożliwiający jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie.

2.4. Klienci przed rozpoczęciem korzystania ze Sklepu Internetowego są zobowiązani do zapoznania się z Regulaminem.

2.5. Informacje o Towarach podane na stronach Sklepu Internetowego, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

2.6. Do korzystania ze Sklepu Internetowego niezbędne są: komputer z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową typu: Firefox, Chrome, Safari, Internet Explorer lub Opera w wersji nie starszej niż z 2010 r., a także posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej (e-mail).

2.7. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa administrator Sklepu Internetowego zastrzega sobie możliwość ograniczenia świadczenia usług za pośrednictwem Sklepu Internetowego do osób, które ukończyły wiek 18 lat. W takim przypadku potencjalni Klienci zostaną o powyższym powiadomieni.

2.8. Wszystkie nazwy towarów oferowanych przez Sklep Internetowy są używane w celach identyfikacyjnych i mogą być chronione i zastrzeżone na podstawie przepisów Ustawy Prawo własności przemysłowej (Dz. U. Nr 119 z 2003 r. poz. 1117).

3. WARUNKI KORZYSTANIA ZE SKLEPU INTERNETOWEGO

3.1. Korzystanie z usług Sklepu Internetowego możliwe jest po dokonaniu rejestracji poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego zamieszczonego na stronie Sklepu Internetowego.

3.2. Poprzez dokonanie Rejestracji, Klient oświadcza, że zapoznał się z treścią Regulaminu, akceptuje jego postanowienia i wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Usługodawcę w celach związanych z realizacją Zamówienia. Klient dodatkowo może wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych do celów promocji i reklamy działalności Sklepu Internetowego.

3.3 Informacje podane przez Klienta podczas rejestracji powinny być zgodne z prawdą oraz aktualne. W przypadku podania informacji nieprawdziwych lub nieaktualnych, Sklep Internetowy zastrzega sobie prawo odmowy realizacji Zamówienia.

4. SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ

4.1. Klient może składać zamówienia 24 godziny na dobę za pośrednictwem strony Sklepu Internetowego, jednakże ich realizacja odbywa się w dni robocze.

4.2. Wybór zamawianych Towarów przez Klienta jest dokonywany poprzez dodanie ich do koszyka.

4.3. Wysłanie przez Klienta Zamówienia (zatwierdzenie opcji „Potwierdź zakup”) stanowi ofertę Klienta złożoną Usługodawcy w przedmiocie zawarcia Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.

4.4. Po przesłaniu zamówienia Klient otrzymuje e-mailem potwierdzenie przyjęcia zamówienia przez Sklep Internetowy.

4.5. Umowę traktuje się za zawartą z momentem otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa powyżej.

4.6. Jeżeli Towar jest niedostępny (np. wyczerpany stan magazynowy) Sklep Internetowy poinformuje o tym Klienta. Sklep Internetowy ma w takim przypadku prawo do odstąpienia od Umowy, a jeżeli Klient zapłacił za towar Sklep Internetowy dokona zwrotu pieniędzy w ciągu 14 dni na konto bankowe wskazane przez Klienta.

4.7. W przypadku czasowej niedostępności Towaru, Sklep Internetowy może zaproponować zakup innego lub wysyłkę zamówionego Towaru w późniejszym terminie, o ile Klient wyrazi na to zgodę. Brak zgody Klienta daje Sklepowi Internetowemu prawo do odstąpienia od Umowy i obowiązek zwrotu otrzymanych pieniędzy, w terminie 14 dni, na konto bankowe wskazane przez Klienta.

5. CENA TOWARU I FORMY PŁATNOŚCI

5.1. Cena podana przy nazwie Towaru jest wyrażona w polskich złotych oraz zawiera podatek VAT.

5.2. Cena podana przy każdym Towarze jest wiążąca w chwili złożenia zamówienia przez Klienta.

5.3. Cena nie obejmuje opłaty za dostawę. Koszt dostawy zostanie doliczony do wartości zakupionego Towaru w momencie wyboru rodzaju dostawy przez Klienta.

5.4. Klient może dokonać płatności za zamówiony Towar:

a) przelewem bądź przekazem na numer konta bankowego: 91 1020 4580 0000 1802 0165 5406

b) gotówką przy odbiorze (płatność za pobraniem lub odbiór osobisty)

5.5. Klient ma na opłacenie zamówienia 7 dni od daty jego złożenia w przypadku przelewu/przekazu bankowego.

5.6. Sklep Internetowy zastrzega sobie prawo do dokonania na bieżąco zmian w cenach Towarów znajdujących się w ofercie oraz przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych oraz wyprzedaży.

6. REALIZACJA ZAMÓWIEŃ

6.1. Sklep Internetowy rozpoczyna realizację Zamówienia niezwłocznie po otrzymaniu przez Sklep Internetowy potwierdzenia poprawnego wykonania płatności przez podmiot realizujący płatność.

6.2. Warunkiem realizacji zamówienia jest dostępność określonego w Zamówieniu Towaru.

6.3. Zmian w Zamówieniu Klient może dokonywać aż do momentu wysłania Zamówienia. Aby dokonać zmian w zamówieniu Klient musi skontaktować się ze Sklepem Internetowym na adres e-mail: kontakt@e-mk.pl lub skorzystać z formularza kontaktowego. Zmiany mogą dotyczyć: rezygnacji z całości Zamówienia bądź jego części, a także zmiany w adresie dostawy Zamówienia pocztą lub za pośrednictwem kuriera, bądź też zmiany danych na fakturze.

6.4. Zamówienie może zostać anulowane jeżeli nie zostało przekazane do wysyłki poprzez wiadomość e-mail na adres: kontakt@e-mk.pl. Jeżeli zapłata za Towar została dokonana z góry, zwrot należności nastąpi w terminie 14 dni roboczych od dnia otrzymania rezygnacji Klienta, na konto Klienta, z którego płatność została dokonana.

6.5. Sklep Internetowy nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie Towaru lub opóźnienie w dostawie spowodowane błędnym lub niedokładnym adresem podanym przez Klienta.

6.6. Sklep Internetowy wystawia za zakupiony Towar elektroniczną fakturę VAT, którą wysyła wiadomością e-mail po dokonaniu płatności za zamówienie. Dokonując zakupu w Sklepie Internetowym Klient wyraża zgodę na wystawienie faktury VAT bez podpisu odbiorcy.

7. DOSTAWA

7.1. Sklep Internetowy realizuje wysyłki wyłącznie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

7.2. Dostawa Towarów odbywa się w wybrany przez Klienta i określony w Zamówieniu sposób. Koszty dostawy zostaną doliczone do Zamówienia, zgodnie z cennikiem dostawy obowiązującym w dniu złożenia przez Klienta Zamówienia.

7.3. Termin otrzymania przesyłki = czas realizacji + czas dostawy.

7.4. O nie otrzymaniu przesyłki należy poinformować Sklep Internetowy w terminie nie dłuższym niż 60 dni od daty opłacenia Zamówienia, w przeciwnym wypadku zgłoszenie to nie zostanie rozpatrzone.

7.5. Darmową wysyłką objęte są tylko i wyłącznie oznaczone Towary w Sklepie Internetowym. Równoczesny zakup innych Towarów nie objętych darmową wysyłką należy traktować jako oddzielny zakup, gdyż nie oznacza to darmowej wysyłki całego Zamówienia.

7.6. Sklep Internetowy nie ponosi odpowiedzialności za nie dostarczenie Towaru lub opóźnienie w dostawie spowodowane błędnym lub niedokładnym adresem podanym przez Klienta.

8. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

8.1. Klient ma prawo odstąpienia od Umowy w terminie 14 dni od daty odebrania Towaru bez podania przyczyny. Zwrot Towaru jest możliwy, gdy zakupiony Towar nie został w żaden sposób zniszczony i nie zostało usunięte oryginalne opakowanie Towaru. Uprawnienie powyższe przysługuje Klientowi będącemu konsumentem w rozumieniu art. 22(1) kodeksu cywilnego.

8.2. Odstępując od Umowy (tj. zwracając towar) należy dołączyć do niego oświadczenie o odstąpieniu. Formularz odstąpienia od umowy. Formularz w wersji papierowej należy odesłać na adres: STRZELCEW 22A , 99-400 ŁOWICZ

8.3. Klient ma obowiązek zwrócić Towar nie później niż 14 dnia od dnia, w którym odstąpił od Umowy. O zachowaniu terminu decyduje data nadania.

8.4. Klient odsyła towar poleconą przesyłką pocztową na swój koszt. Sklep Internetowy nie przyjmuje przesyłek za pobraniem.

8.5. W przypadku odstąpienia od Umowy Sklep Internetowy niezwłocznie zwróci Klientowi wszystkie otrzymane od Klienta płatności, w tym koszty dostarczenia towaru (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób oferowany przez Sklep Internetowy), na wskazane przez Klienta konto bankowe po otrzymaniu zwrotnej przesyłki.

8.6. Prawo do odstąpienia od Umowy, o którym mowa w ust. 1 powyżej, nie przysługuje Klientowi w odniesieniu do Towarów „na zamówienie”, czyli o właściwościach określonych przez Klienta.

9. REKLAMACJE

9.1. Sklep Internetowy jest zobowiązany do dostarczenia rzeczy wolnych od wad fizycznych. W przypadku niezgodności Towaru z Umową (posiadającego wady fizyczne), Klientowi przysługuje prawo do reklamacji towaru w ciągu 2 lat od daty wydania rzeczy bezpośrednio Klientowi lub wybranemu przez niego przewoźnikowi.

9.2. Zwracany lub reklamowany towar należy przesyłać na adres: STRZELCEW 22A , 99-400 ŁOWICZ wraz z dopiskiem „Reklamacja”.

9.3. Reklamując towar należy do przesyłki dołączyć pismo wskazujące przyczynę reklamacji oraz żądanie usunięcia wady lub wymiany na rzecz wolną od wad lub obniżenia ceny lub odstąpienie od Umowy.

9.4. Uprawnienia do żądania obniżenia ceny lub odstąpienia od Umowy nie przysługują Klientowi, jeżeli Sklep Internetowy niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. Klient nie może odstąpić od Umowy, jeżeli wada jest nieistotna.

9.5. W razie odstąpienia przez Klienta od Umowy, Sklep Internetowy dokona zwrotu płatności na wskazane przez Klienta konto bankowe.

9.6. Reklamacje rozpatrywane są w terminie 14 dni. W przypadku uznania reklamacji, Sklep Internetowy w zależności od żądania Klienta naprawi lub wymieni Towar na nowy, a jeśli powyższe okaże się niemożliwe (towar niedostępny, wyczerpany stan magazynowy) zwróci należność za Towar podlegający reklamacji.

9.7. W przypadku odrzucenia reklamacji, Towar odsyłany jest na koszt Klienta.

10. PRZEDSPRZEDAŻ

10.2. Termin realizacji zamówień obejmujących Towary zamawiane w ramach Przedsprzedaży określony jest przy każdym Towarze i może przekraczać 30 dni.

10.3. Jeżeli zamówiony w ramach Przedsprzedaży Towar okaże się niedostępny, Sklepowi Internetowemu przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy wraz z obowiązkiem zwrotu uiszczonej przez Klienta należności za towar.

11. DANE OSOBOWE

11.1. Dokonując zakupu w Sklepie Internetowym Klient wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie Sklepu Internetowego oraz na ich przetwarzanie w celu realizacji zamówienia. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednak brak zgody może uniemożliwić realizację zamówienia przez Sklep Internetowy.

11.2. Dane osobowe podlegają ochronie stosownie do przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).

11.3. Każdy Klient ma prawo dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania.

11.4. Dane osobowe, których administratorem jest Sklep Internetowy nie są przekazywane jakimkolwiek podmiotom trzecim, za wyjątkiem podmiotów uprawnionych do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa (w szczególności organy wymiaru sprawiedliwości).

12. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

12.1. Sklep Internetowy dokłada należytej staranności, aby treść prezentowanych Towarów jak najdokładniej odpowiadała rzeczywistości. Z uwagi na możliwość wystąpienia błędów podczas dokonywanej aktualizacji strony internetowej ewentualne rozbieżności zostaną skorygowane przy realizacji zamówienia.

12.2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a zwłaszcza Kodeksu cywilnego oraz innych ustaw. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 25 grudnia 2014 r.

12.3 Sklep Internetowy zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu. Wszelkie zmiany Regulaminu obowiązują od daty opublikowania ich na stronie www.e-mk.pl. W przypadku Zamówień zawartych na podstawie wcześniejszych wersji Regulaminu, wiążące są zapisy obowiązujące w dniu złożenia Zamówienia.